Her kan du lese deg opp på vedtektene til Tottenhams Venner. 

1. Formål
2. Organisatorisk tilknytning
3. Medlemmer
4. Stemmerett og valgbarhet
5. Kontingent
6. Godtgjørelse til tillitsvalgte
7. Inhabilitet
8. Bladet
10. Valg
11. Ledelse av årsmøtet
12. Endring av vedtektene
13. Stemmegivning på årsmøtet
14. Årsmøtets oppgaver
15. Ekstraordinært årsmøte
16. Styret


§ 1. Formål

Tottenhams Venner, heretter kalt TV, skal jobbe aktivt for å samle alle supporterere av Tottenham Hotspur FC i èn supporterklubb, og sørge for at medlemmene får det tilbud som er naturlig for en supporterklubb.

TV er en non-profit interesseorganisasjon, og har således som intensjon at innbetalt kontingent skal benyttes til tiltak som kommer medlemmene til gode.

 

§ 1.1

Forretningskommune er Oslo.

 

§ 2. Organisatorisk tilknytning

TV kan være tilsluttet enhver interesseorganisasjon som arbeider aktivt for å fremme interessen for engelsk fotball.

 

§ 3. Medlemmer

Alle som gir uttrykk for at de er supportere av Tottenham Hotspur FC kan tas opp som medlem.

TV kan bestemme at det skal betales en kontingent før medlemskapet blir bekreftet.

 

§ 4. Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett på klubbens årsmøter må et medlem ha betalt kontingent for inneværende sesong. Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i klubben og som representant til ting eller møter i overordnet supporterorganisasjon.

 

§ 5. Kontingent

Kontingenten fastsettes av styret og betales forskuddsvis.

Styret har anledning til i enkelte tilfeller å frafalle kontingent etter eget skjønn.

 

§ 6. Godtgjørelse til tillitsvalgte

Tillitsvalgte kan motta godtgjørelse for faktiske utgifter påløpt ved arbeid for TV, inkludert tapt arbeidsfortjeneste. Leder og et styremedlem må godkjenne enhver slik utbetaling. Dekning av tapt arbeidsfortjeneste må vedtas av et beslutningsdyktig styre.

Utgifter til godtgjørelse og faktiske utgifter skal fremgå av klubbens regnskap.

 

§ 7. Inhabilitet

For klubbens tillitsvalgte og oppnevnte tillitspersoner gjelder Forvaltingslovens regler om inhabilitet så langt de passer

 

§ 8. Bladet

 TV skal utgi et medlemsblad med stoff om Tottenham Hotspur FC. Bladet bør utgis minst fire ganger i løpet av en sesong. En sesong defineres som fra og med første ordinære kamp til og med 1. august.

 Redaktøren er juridisk ansvarlig for innholdet i bladet og kan etter eget skjønn legge til og utelate artikler og lignende.

 Antall utgivelser reguleres av styret og reguleres i samsvar med klubbens økonomi.

 

 § 9. Årsmøte

 Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet som avholdes hvert år.

 Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 – en – måneds varsel direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i bladet.

 Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 -to- uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 –en- uke før årsmøtet. Styret kan i innkallingen bestemme i hvilket forum sakslisten skal offentligjøres i.

 Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet.Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede.

 Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme.Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

 Årsmøtet kan ikke behandle forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest en uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av sakslisten. 

 

 § 10. Valg

 Valg til klubbens styre foretas på ordinært årsmøte. Kandidater blir oppnevnt av sittende styre med mindre foregående årsmøte har valgt valgkomité, og forslag til nye kandidater må være styret i hende senest tre uker før årsmøtet.

 Styret kan i perioden mellom årsmøtene utnevne midlertidige styremedlemmer for å lette eller effektivisere den daglige drift.

 Dersom ordinære styremedlemmer søker på vervene som leder eller nestleder, skal disse ikke kunne være del av valgkomiteen.

 

 § 11. Ledelse av årsmøtet

 Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke være medlem av klubben.

 

 § 12. Endring av vedtektene

 All endring eller oppheving av disse vedtekter kan kun foretas på klubbens årsmøte. I særlige tilfeller kan ekstraordinært årsmøte benyttes. Innkalling skal skje i henhold til § 15. Endringer må besluttes med 2/3 flertall.

 

 § 13. Stemmegivning på årsmøtet

 Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av avgitte stemmer. Blanke stemmer anses som ikke avgitt.

 Valg kan foregå skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag, og dersom årsmøtet vedtar at skriftlig valg skal gjennomføres.

 Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen.Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår flertall, d.v.s mer enn halvparten av avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg fortsatt stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

 Når flere skal velges ved en avstemming, må alle, for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer.Hvis ikke tilstrekkelig antall har oppnådd dette i første omgang anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater.Etter denne avstemming anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

 

 § 14. Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:
1. Behandle klubbens årsmelding.
2. Behandle klubbens regnskap.
3. Behandle innkomne forslag og saker.
4. Vedta klubbens budsjett.
5. Bestemme klubbens organisasjon.
6. Velge:

  • A. Leder og Nestleder.
  • B. 4 - 6 - fire til seks - styremedlemmer.
    Leder, nestleder og styremedlemmer velges for to år. Leder og to-tre styremedlemmer velges det ene året, mens nestleder og de to-tre siste styremedlemmer velges det påfølgende år.
  • C. Representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet.
  • D. Valgkomité på tre til fem personer etter årsmøtets vedtak. De eksterne valgkomitemedlemmene velges for to år, mens styret utpeker sine representanter årlig. Gjenvalg er mulig. De eksterne valgkomitemedlemmene velges i ulike år.
  • E. I tillegg må årsmøtet velge/oppnevne revisor.

 

§ 15. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller når minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmer krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de saker som er kunngjort i innkallingen.

 

§ 16. Styret

Klubben ledes av styret som er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:
1. Iverksette årsmøtets og overordnede supporterorganisasjoners vedtak og bestemmelser.
2. Forestå den daglige ledelse og representere klubben utad.
3. Oppnevne etter behov komiteer / utvalg / personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
4. Administrere og føre nødvendig kontroll med klubbens økonomi i henhold til gjeldende instrukser og bestemmelser. Medlemskontingenten disponeres av klubbens styre.
5. Etter evne søke å løse klubbens oppgaver, jfr. §1,ved fellesturer, supportertreff, utgivelse av medlemsblad og på annen måte ivareta klubbens og medlemmenes interesser.

Styret skal holde minst fire styremøter årlig. Styret kan velge i hvilken møteform det skal avholdes. Ekstraordinære styremøter må avholdes dersom et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret er vedtaksført når halvparten av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

 Sist endret på årsmøtet til Tottenhams Venner 9. august 2019.